Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dla składającego wniosek o stypendium szkolne

Informacja dla składającego wniosek o stypendium szkolne

1. Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawniony jest:
a) uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium;
b) uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 316 zł. netto (przychód pomniejszony o podatek dochodowy i składki);
c) uczeń, który zamieszkuje na terenie gminy Grzegorzew;
d) uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie;
2. Złożenie wniosku o stypendium szkolne nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
3. Wniosek należy wypełnić czytelnie (wskazane literami drukowanymi).
4. We wniosku należy wpisać dane członków rodziny będących we wspólnym gospodarstwie domowym i dołączyć zaświadczenia (w zależności od źródeł dochodu):
- Zakładu pracy;
- Urzędu Skarbowego,
- Opieki Społecznej;
- Powiatowego Urzędu Pracy;
- w przypadku utrzymywania się z renty, emerytury - odcinki - stosowne oświadczenia;
- jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne, należy podać wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2004, zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2004r;
5. W pola, które wnioskodawcy nie będą dotyczyć należy wpisać "nie dotyczy".

TAGI: stypendium szkolne,
Data publikacji: 2005-03-08 12:34:05
Data modyfikacji: 2005-03-08 12:34:05
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

Informacja dla składającego wniosek o stypendium szkolne

Data publikacji: 2005-03-08 12:34:05 TAGI:  stypendium szkolne,