Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Ogłoszenia / Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew

Nadanie praw miejskich miejscowości Grzegorzew

Zdecydujmy razem!

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Grzegorzew!

GRZEGORZEW MOŻE BYĆ MIASTEM

9 marca 2023 roku Rada Gminy Grzegorzew podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzegorzew w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew. Uchwała ta jest pierwszym krokiem długotrwałej procedury przywrócenia miejscowości Grzegorzew praw miejskich.

Grzegorzew ma bogatą, wiekową historię, w której przez wiele lat miał status miasta. Prawa miejskie utracił w 1870 roku. Wówczas znajdowaliśmy się w zaborze rosyjskim. Ukaz carski narzucił restrykcyjne podatki. Miasta nie były w stanie ich zapłacić
i rezygnowały z praw miejskich. Taką uchwałę w owym czasie podjęli także miejscowi Radni Grzegorzewa. Od tamtej pory Grzegorzew nie odzyskał praw miejskich. Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich jest swoistym hołdem oddanym naszym przodkom.

Wystąpienie z wnioskiem o odzyskanie przez Grzegorzew statusu miasta to historyczny moment dla naszej małej Ojczyzny. Możemy stać się świadkami rodzącej się nowej rzeczywistości w dziejach Gminy Grzegorzew. Zdecydujmy Razem!

Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiet konsultacyjnych.

Dlatego też, wkrótce do Państwa domów zostaną dostarczone ankiety, które po wypełnieniu należy składać w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie lub u właściwego Sołtysa w terminie  do 30 marca 2023 roku.

Ankiety mogą wypełniać Wszyscy Mieszkańcy Gminy Grzegorzew, także niepełnoletni.

Ankiety są ponadto dostępne u Sołtysów, w Urzędzie Gminy, w szkołach oraz do pobrania jako załącznik do poniższego ogłoszenia.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i przemyślane decyzje.

ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

  • Powrót do wieloletniej tradycji i historii.
  • Grzegorzew jako miasto i tym samym cała gmina, nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki zewnętrzne, niedostępne dotychczas, przy czym nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich. Programy zakładają wsparcie wsi oraz miast do 5 tys. mieszkańców.
  • Wzrośnie ranga i znaczenie całej gminy Grzegorzew w powiecie oraz w województwie.
  • Miasto stworzy lepsze warunki przedsiębiorczości.
  • Pojawią się nowe możliwości promocji miasta i gminy.
  • Zwiększy się atrakcyjność i prestiż Grzegorzewa w oczach młodych ludzi
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA :

Przed wypełnieniem przez Państwa ankiet, chciałabym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości w sprawie odzyskania praw miejskich przez miejscowość Grzegorzew.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską.

Jak wygląda kwestia podatku rolnego?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi.

Wyjątek stanowią tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie gruntów? NIE!

Przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze? NIE!

Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy nie.

Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty, nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.

Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

dodatki wiejskie dla nauczycieli: NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW WIEJSKICH!

Dodatek wiejski należy się: ,,nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców”.

kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Ustawodawca nie uzależnia przyznanie stypendium od miejsca zamieszkania.

subwencja oświatowa: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich, jak w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nowej perspektywie.

Czy w związku z przywróceniem statusu miasta zmieni się liczba radnych? NIE!

Liczba radnych rady gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!

W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów radnych i burmistrza.

Organy te tylko zmienią swoją nazwę.

Jak wygląda kwestia opłat za wodę, wywóz śmieci i przedszkole? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA OPŁAT!

Opłaty te ustalane są niezależnie od statusu miejscowości.

Czy zmianie ulegnie wynagrodzenie burmistrza, diety radnych i sołtysów? NIE!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. ,,wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy według stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.”

Czy przestanie istnieć sołectwo Grzegorzew? NIE!

Nadanie statusu miasta nie wyklucza funkcjonowania sołectwa na jego terenie.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych? NIE!

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. Stawki czynszu dzierżawnego ustala wójt/burmistrz gminy,

 nie jest to uzależnione od statusu miejscowości.

Czy nastąpi rozbudowa administracji? NIE!

Nie nastąpi wzrost zatrudnienia w administracji, gdyż jest to zależne wyłącznie od ustaleń samorządu.

Czy wprowadzenie zmiany statusu miejscowości Grzegorzew spowoduje wysokie koszty? NIE!

Zmiana statusu miejscowości Grzegorzew nie spowoduje wystąpienia kosztów stałych. Konieczne będzie wyłącznie poniesienie kosztów jednorazowych wprowadzenia zmian. Koszty jednorazowe dotyczyć będą zmiany nazw organów samorządowych na pieczęciach i tablicach urzędowych.

Przywrócenie praw miejskich miejscowości Grzegorzew nie będzie możliwe
bez Państwa zaangażowania!

Zdecydujmy zatem wspólnie! Każdy głos jest bardzo ważny!

Z poważaniem

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/ Bożena Dominiak


Załączniki
  1. Ankieta konsultacyjna w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Grzegorzew statusu miasta (Format: pdf, Rozmiar: 0.09 MB)
  2. Uchwała LII.351.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzegorzew w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew (Format: pdf, Rozmiar: 0.38 MB)
  3. Zarządzenie Nr 227.2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzegorzew w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Grzegorzew (Format: pdf, Rozmiar: 0.16 MB)
TAGI: konsultacje,
Data publikacji: 2023-03-24 09:22:39
Data modyfikacji: 2023-03-24 12:36:50
Opublikował: Krzysztof Wróblewski
Podobne aktualności