Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Komunikaty / Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew

Wójta Gminy Grzegorzew Zarządzeniem Nr 272/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej do realizacji zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie:

  1. Kultury fizycznej zmierzającej do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Gminy Grzegorzew, a w szczególności do promowania sportu, upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie aktywności ruchowej i kultury fizycznej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym - w formie wsparcia i powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji.
  2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji.
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym upowszechnianie kultury i organizację życia kulturalnego mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew - w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji.


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 23 lutego 2024 roku o godz. 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Grzegorzewie,  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie określającym rodzaj i nazwę zadania. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

Szczegółowe Informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.grzegorzew.pl/?a=5086 oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1.


TAGI: zarządzenie, konkurs,
Data publikacji: 2024-02-02 13:48:31
Data modyfikacji: 2024-02-02 13:48:31
Opublikował: Krzysztof Wróblewski
Podobne aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew

Data publikacji: 2024-02-02 13:48:31 TAGI:  zarządzenie,  konkurs,

IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Data publikacji: 2023-11-14 11:01:12 TAGI: krus,  konkurs,

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Floriany

Data publikacji: 2023-05-12 10:09:41 TAGI: osp,  konkurs,  floriany,